RERP

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

IFAD Logo
nepal government

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

भिडियो

किसानहरुको मुहार फेर्दै समृद्धि आयोजना

किसानहरुको मुहार फेर्दै समृद्धि आयोजना

Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020