RERP

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

IFAD Logo
nepal government

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

सूचना

आर्थिक विकास सहजकर्ता / गाल्स पदको अन्तिम नतिजाको सूचना ।

आर्थिक विकास सहजकर्ता / गाल्स पदको अन्तिम नतिजाको सूचना ।


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020