RERP

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

IFAD Logo
nepal government

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

सूचना

आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची संसोधन गरिएको सूचना।

आशयपत्रदाताको संक्षिप्त सूची संसोधन गरिएको सूचना। 


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020