RERP

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

IFAD Logo
nepal government

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ   प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020