RERP

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

IFAD Logo
nepal government

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना

(समृद्धि)

Budgets

S.N विवरण बा.उ.शि.न खर्च शीर्षक खरीद प्रक्रिया पैन नम्बर. भुक्तानी पाउने व्यक्ति वा संगठनको आवेदन प्राप्त तिथि रकम कैफियत प्रकाशित समय

Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020