Notice

ToR & EOI Documents for VST & Apprenticeship Training

EOI Documents for VST & Apprenticeship Training

EOI Notice for VST & Apprenticeship Training

EOI Notice for VST & Apprenticeship Training

मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Notice of Intention to award the contract

Notice of Intention to award the contract

आर्थिक विकास सहजकर्ता / गाल्स पदको अन्तिम नतिजाको सूचना ।

आर्थिक विकास सहजकर्ता / गाल्स पदको अन्तिम नतिजाको सूचना ।