RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

मिति २०७६-११-१५ गते प्रकाशित ०३-SQ-२०७६्/७७ को शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा कबोल अंक रु. १६,६०,००० (अक्षररुपी सोह्र लाख साठी हजार) हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गरिन्छ।


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020