RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

सूचना - सूचना - सूचना

यस आयोजनाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम र खरिद योजना अनुसार RERP-CS-PCRES-01/2080/81 को Preparation of Project Completion Report (PCR) and Endline Survey of RERP Project खरिद कार्यको लागि मिति २०८०/११/२७ (आयोजना प्रमुख स्तरीय) निर्णय अनुसार प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा उचतम अंक प्राप्त गर्ने सेवाप्रदायक संस्थासंग सम्झौता भएकोले निम्न बमोजिम सार्बजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १३७ को उपनियम १ बमोजिम खरिद सम्झौताको सूचना सार्बजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020