RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने फर्म -कम्पनीको संक्षिप्त सूची दर्ता भएको सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्ने फर्म -कम्पनीको संक्षिप्त सूची दर्ता भएको सूचना


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020